Alle straten in Tzummarum

Tzummarum heeft 52 straten.
Bekijk hieronder alle straten in de plaats Tzummarum. Klik een straat aan om alle huisnummers te zien die er in deze straat zijn. Het is ook mogelijk om het zoekventer te gebruiken om een bepaalde straat te zoeken. Alle straten staan op alfabetische volgorde.

Foto credit: Unsplash
Straatnaam
Bargereed
Bethaniëleane
Brakerspaed
Brimspaed
Buorren
Cecilia Benninghastr
De Buffer
De Fjouwere
De Kamp
Dirk Dijkstrastrjitte
Douwe Sixmastrjitte
Evert Sybesmastrjitte
Finkepôlle
Flaekspaed
Formoanje
Griene Leane
Hearewei
Hegesylsterwei
Hoarnestreek
Jel Rinckesstrjitte
Johan Roordastrjitte
Kade
Kammingadammen
Kapellewei
Kleasterwei
Koarnsteech
Lytse Buorren
Master Abel Zuurstrjitte
Nij Bethanië
Om it Oaljelân
Plattekoeksteech
Roordamaleane
Santjiendereedspaad
Sedyk
Sinaedawei
Sjoerd Draijerstrjitte
Skilleane
Skoalstrjitte
Skûtebuorren
Smidssteech
Spoarstrjitte
Stasjonswei
Swaerderwei
Sytzamaleane
Terskerspaed
Trijemolepaad
Tsjerkepaed
Vogels' tún
Vossleane
W Koningstrjitte