Alle straten in Sexbierum

Sexbierum heeft 46 straten.
Bekijk hieronder alle straten in de plaats Sexbierum. Klik een straat aan om alle huisnummers te zien die er in deze straat zijn. Het is ook mogelijk om het zoekventer te gebruiken om een bepaalde straat te zoeken. Alle straten staan op alfabetische volgorde.

Foto credit: Unsplash
Straatnaam
Achterom
Adelenstrjitte
Alde Buorren
Bjirmenstate
Boargemaster Dukerstrjitte
Buorfinneleane
De Finne
De Kampen
De Tsjerke-ekers
De Wynroas
Fiskerspaed
Fliet
Frjentsjerterdyk
Frjentsjerterein
Frousleane
Getswerdersyl
Hearewei
Hoarnestreek
Hottingabûr
Jan baron van Echtenstrjitte
Juckemaleane
Kade
Latsmaleane
Liauckamaleane
Molepaed
Nije Buorren
Ottemaleane
Pastorijbuorren
Pastorijreed
Rients Bruinsmapaed
Rients Westrastrjitte
Sedyk
Sixtuswei
Skoalstrjitte
Slachte
Spoardyk
Stasjonswei
Terp
Terppaed
Tsjerk Hiddesstrjitte
Tsjerkebuorren
Tsjerkepaed
Van Haersoltestrjitte
W Kroesestrjitte
Walburgastrjitte
Waltaleane